Keyword anammox

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Startup and Performance Stability of a Nitritation-Anammox Reactor Using Granular Sludge

Bolin Li, Wenqin Zhang, Xueping Yan, Xin Huang, Jiangtao Li, Ye Li
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):173-180
 
SHORT COMMUNICATION
 

Seasonal Variation of Anammox and Denitrification in Sediments of Two Eutrophic Urban Lakes

Jianwei Zhao, Duanwei Zhu, Junnan Fan, Yumei Hua, Wenbing Zhou
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2779-2783
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top