Keyword cadmium (Cd)

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Comparison of Soybean Cultivars Enriching Cd and the Application Foreground of the Low-Accumulating Cultivar in Production

Siqi Wang1,2, Shuhe Wei1, Yanqiu Chen3, Mihajlov Ljupco4
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1299-1304
 
SHORT COMMUNICATION
 

Uptake and Accumulation of Cadmium and Relative Gene Expression in Roots of Cd-resistant Salix matsudana Koidz

Hangfeng Wu, Jiayue Wang, Binbin Li, Yangjie Ou, Wusheng Jiang, Donghua Liu, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2717-2723
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Salix matsudana Koidz Tolerance Mechanisms to Cadmium: Uptake and Accumulation, Subcellular Distribution, and Chemical Forms

Hangfeng Wu, Jiayue Wang, Binbin Li, Yangjie Ou, Junran Wang, Qiuyue Shi, Wusheng Jiang, Donghua Liu, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(4):1739-1747
 
SHORT COMMUNICATION
 

Cd Subcellular Localization in Root Tips of Hordeum vulgare

Qiuyue Shi1, Junran Wang1, Jinhua Zou1, Ze Jiang2, Jiayue Wang1, Hangfeng Wu1, Wusheng Jiang1, Donghua Liu1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(2):903-908
 
SHORT COMMUNICATION
 

Selecting for Cadmium Exclusion or Low Accumulation Rice Cultivars in Slight-Moderate Pollution Area under Field Conditions

Bing Li1,2, Wen Xiang He1, Chang Quan Wang2, Yan Mei Guo3, Ji Long Zhang4
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(4):1347-1353
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Uptake and Translocation of Cd and Pb in Four Water Spinach Cultivars Differing in Shoot Cd and Pb Concentrations

Baifei Huang, Junliang Xin, Aiqun Liu, Kebin Liao
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(5):1211-1215
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top