Keyword fluorescence

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Land Use on the Amount and Composition of Dissolved Organic Matter in a Chinese Headwater Stream Watershed

Bingbing Xu, Qinghui Huang, Jianhua Li, Penghui Li, Yuanjing Xiang, Junichi Takahashi
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):385-394
 
SHORT COMMUNICATION
 

Petroleum in the Vistula River

Adam Stelmaszewski
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(5):1881-1885
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Sb Uptake and Photosynthesis of Zea mays Growing in Soil Watered with Sb Mine Drainage: an OJIP Chlorophyll Fluorescence Study

Xiangliang Pan1, Daoyong Zhang2, Xi Chen1, Lanhai Li1, Guijin Mu1, Li Li1, Wenjuan Song1
Pol. J. Environ. Stud. 2010;19(5):981-987
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top