Keyword subcellular distribution

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Salix matsudana Koidz Tolerance Mechanisms to Cadmium: Uptake and Accumulation, Subcellular Distribution, and Chemical Forms

Hangfeng Wu, Jiayue Wang, Binbin Li, Yangjie Ou, Junran Wang, Qiuyue Shi, Wusheng Jiang, Donghua Liu, Jinhua Zou
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(4):1739-1747
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top