Keyword uptake

 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Uptake, Accumulation, and Toxic Effects of Cadmium in Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli)

Qiong Peng, Wei Chen, Lamei Wu, Lianyang Bai
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):779-784
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Content of Magnesium in Soil and Plants as Affected by Green Manure

Edward Wilczewski1, Małgorzata Szczepanek1, Anna Piotrowska-Długosz2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(2):835-842
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Uptake and Translocation of Cd and Pb in Four Water Spinach Cultivars Differing in Shoot Cd and Pb Concentrations

Baifei Huang, Junliang Xin, Aiqun Liu, Kebin Liao
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(5):1211-1215
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Sb Uptake and Photosynthesis of Zea mays Growing in Soil Watered with Sb Mine Drainage: an OJIP Chlorophyll Fluorescence Study

Xiangliang Pan1, Daoyong Zhang2, Xi Chen1, Lanhai Li1, Guijin Mu1, Li Li1, Wenjuan Song1
Pol. J. Environ. Stud. 2010;19(5):981-987
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top