Articles by Fei Wang
 
ORIGINAL RESEARCH

Factors Driving Energy-Related Carbon Emissions in Xinjiang: Applying the Extended STIRPAT Model

Changjian Wang1, Bin Wen2, Fei Wang3, Lixia Jin1, Yuyao Ye1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1747–1755
ORIGINAL RESEARCH

Impact Assessment of Human Activities on Runoff and Sediment of Beiluo River in the Yellow River Based on Paired Years of Similar Climate

Yi He1, Fei Wang2,3, Peng Tian4, Xing-Min Mu1,2,3, Peng Gao2,3, Guang-Ju Zhao2,3, Yi-Ping Wu5
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):121–135
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485