Keyword energy consumption
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Factors Driving Energy-Related Carbon Emissions in Xinjiang: Applying the Extended STIRPAT Model

Changjian Wang1, Bin Wen2, Fei Wang3, Lixia Jin1, Yuyao Ye1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1747–1755
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485