Keyword health risks

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Health Risks of Heavy Metals Uptake by Crops Grown in a Sewage Irrigation Area in China

Zuwei Wang1, Xiangfeng Zeng2,4, Mingshuo Geng1, Chunyi Chen3, Jianchao Cai5, Xiaoman Yu2,4, Yingying Hou1, Hui Zhang1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(3):1379-1386
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top