Keyword microbial community
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Soil Microbial Community Composition in Four Nothotsuga longibracteata Forests in Southern China

Shihong Xiao1, 2, Zhongrui Zhang2, Weibin You1, Jinshan Liu3, Jianqin Wu3, Changtang Cai3, Liyun Wu1, Zhirong Ji1, Dongjin He1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):917–925
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Microorganisms in Soils with High Nickel and Chromium Concentrations in Western Serbia

Olivera Stajković-Srbinović1, Dušica Delić1, Nataša Rasulić1, Djordje Kuzmanović1, Beata Houšková2, Biljana Sikirić1, Vesna Mrvić1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1663–1671
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Characterizing Bacterial Consortia from an Anaerobic Digester Treating Organic Waste for Biogas Production

Rabia Liaquat1, Asif Jamal1, Isfahan Tauseef2, Zahid Qureshi3, Uzma Farooq4, Muhammad Imran1, Muhammad Ishtiaq Ali1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):709–716
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Mixotrophic Denitrification Desulfurization Wastewater Treatment Process: Bioreactor Performance and Analysis of the Microbial Community

Wei Li, Jianguo Lin, Libo Zhang, Kunpeng Zhu, Xinyi Liu, Zhen Wang, Binxia Cao, Ping Guo
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2491–2497
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Root Radial Oxygen Loss and the Effects on Rhizosphere Microarea of Two Submerged Plants

Cuicui Tian1,2, Chunbo Wang1,2, Yingying Tian1,2, Xingqiang Wu1, Bangding Xiao1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(4):1795–1802
 
REVIEW PAPER
 

The Biolog Plates Technique as a Tool in Ecological Studies of Microbial Communities

A. Stefanowicz
Pol. J. Environ. Stud. 2006;15(5):669–676
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485