Author Bing Wang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Risk Assessment of Heavy Metals in Soils from a Typical Pb-Zn Mining Area

Shunhong Huang1, Cuiyu Yuan1, Qian Li1, Yi Yang4, Chongjian Tang2,3, Kun Ouyang1, Bing Wang1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1105-1112
 
REVIEW PAPER
 

Roles of Ecosystems in Greenhouse Gas Emission and Haze Reduction in China

Xiang Niu1, 2, 3, Bing Wang1, 2, 3, Wenjun Wei1, 4
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):955-959
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Pollution Remediation by Urban Forests: PM2.5 Reduction in Beijing, China

Bo Chen1,2, Shaowei Lu2, Yunge Zhao3, Shaoning Li2, Xinbing Yang3, Bing Wang4, Hongjiang Zhang1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(5):1873-1881
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top