Author Wei Liu

 
ORIGINAL RESEARCH
 

How Exogenous Selenium Affects Anthocyanin Accumulation and Biosynthesis-Related Gene Expression in Purple Lettuce

Dandan Liu, Hui Li, Yongzhu Wang, Zhengzheng Ying, Zhiwei Bian, Wenli Zhu, Wei Liu, Lifei Yang, Dahua Jiang
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):717-722
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Property of Lime Sewage Sludge and its Influence on Co-Processing in Cement Kilns

Haihua Cao, Jia Liu, Jingcheng Xu, Wei Liu, Xiangfeng Huang, Guangming Li
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):959-971
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Highly Selective Copper and Nickel Separation and Recovery from Electroplating Sludge in Light Industry

Wei Xu1, Wei Liu1, Haochen Zhu1, Jingcheng Xu1, Guangming Li1, Dan Fu2, Lan Luo1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(1):367-374
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top