Author Wenlu Guan

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Water Conservation and Nitrogen Loading Reduction Effects with Controlled and Mid-Gathering Irrigation in a Paddy Field

Yuanyuan Li1,2,3, Xiaohou Shao1,2, Zhuping Sheng3, Wenlu Guan1,2, Menghua Xiao4
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):1085-1091
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Nitrogen-Decreasing and Yield-Increasing Effects of Combined Applications of Organic and Inorganic Fertilizers under Controlled Irrigation in a Paddy Field

Yuanyuan Li1,2, Xiaohou Shao1,2, Wenlu Guan1,2, Liang Ren3, Jie Liu3, Jinlan Wang4, Qijin Wu4
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(2):673-680
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top