Author Xiangfeng Zeng

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Heavy Metals in Wheat Grown in Sewage Irrigation: A Distribution and Prediction Model

Xiaoman Yu1,6, Zuwei Wang2, Alexandra Lynn3, Jianchao Cai4, Yanchong Huangfu3, Yong Geng1, Jiaxi Tang5, Xiangfeng Zeng1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):413-418
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Influence of Dissolved Organic Matter on Cd Speciation in Rhizosphere Soil Solution and Phytoextraction by Sedum alfredii and Sedum sarmentosum

Meihua Lian1,2, Yaohua Zhang3, Lina Sun2, Xiaomin Hu1, Xiangfeng Zeng4
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(5):2035-2044
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Health Risks of Heavy Metals Uptake by Crops Grown in a Sewage Irrigation Area in China

Zuwei Wang1, Xiangfeng Zeng2,4, Mingshuo Geng1, Chunyi Chen3, Jianchao Cai5, Xiaoman Yu2,4, Yingying Hou1, Hui Zhang1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(3):1379-1386
 
ORIGINAL RESEARCH
 

A New Montmorillonite/Humic Acid Complex Prepared in Alkaline Condition to Remove Cadmium in Waste Water

Xiangfeng Zeng1,2,3, Zuwei Wang2, Zhanhua Ji1,2,3, Shuhe Wei1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(2):817-821
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top