Keyword dissolved organic matter

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Land Use on the Amount and Composition of Dissolved Organic Matter in a Chinese Headwater Stream Watershed

Bingbing Xu, Qinghui Huang, Jianhua Li, Penghui Li, Yuanjing Xiang, Junichi Takahashi
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):385-394
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Influence of Dissolved Organic Matter on Cd Speciation in Rhizosphere Soil Solution and Phytoextraction by Sedum alfredii and Sedum sarmentosum

Meihua Lian1,2, Yaohua Zhang3, Lina Sun2, Xiaomin Hu1, Xiangfeng Zeng4
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(5):2035-2044
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top