Keyword ecosystem restoration

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Soil Nematode Trophic Groups in Four Different Plantations in Southern China: Implications for Restoration

Cancan Zhao1, Feng Sun1, 2, Chengde Yu1, Lili Zhu1, Ying Li1, Zhenxing Zhou1, Guangfei Yang1, Wenjuan Wang1, Renhui Miao1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1379-1386
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top