Author Feng Li

 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Relationship between Liver Dysfunction and Arsenic Methylation in Mice

Shugang Li1, Rulin Ma1, Qiang Niu1, Shangzhi Xu1, Lijuan Pang2, Yusong Ding1, Lati Mu1, Mingxia Jing1, Gangling Feng1, Jia Ming Liu1, Haixia Wang1, Feng Li2, Shuxia Guo1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(4):1667-1676
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top