Author Feng Wang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Resources and Environmental Carrying Capacity Using RS and GIS

Shi-Xin Wang1, Ming Shang1,2, Yi Zhou1, Wen-Liang Liu1, Feng Wang1, Li-Tao Wang1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2793-2800
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top