Author Wei Li
 
ORIGINAL RESEARCH

Analyzing and Predicting CO2 Emissions in China Based on the LMDI and GA-SVM Model

Jianguo Zhou1, Xuechao Yu1, Fengtao Guang2, Wei Li1
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):927–938
 
ORIGINAL RESEARCH

Mixotrophic Denitrification Desulfurization Wastewater Treatment Process: Bioreactor Performance and Analysis of the Microbial Community

Wei Li, Jianguo Lin, Libo Zhang, Kunpeng Zhu, Xinyi Liu, Zhen Wang, Binxia Cao, Ping Guo
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2491–2497
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485