Author Zhenming Zhang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Soil Organic Carbon Density Spatial Distribution and Influencing Factors in a Karst Mountainous Basin

Zhenming Zhang1-2, Yunchao Zhou1-3, Shijie Wang 3-4, Xianfei Huang1-2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2363-2374
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top