Author Jian Xu

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Environmental Significance of Phosphorus Forms in Riparian Soils and River Sediments of Jianxi Basin, Fujian Province

Hongmeng Ye1-3, Xuyin Yuan1, Rui Zhou1, Jie Wan1, Jian Xu1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2331-2341
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top