Author Xiaohua Ge

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Monitoring and Investigating Methane Leakage in Coal Gas Production

Xiaohua Ge1,2, Jianchao Ma3, Liping Chang1, Jin Yuan2, Xudong Su2, Hengkang Wang2, Yuqiang Xiao3
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):1005-1014
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Greenhouse Gas Emissions by the Chinese Coking Industry

Xiaohua Ge1,2, Liping Chang1, Jin Yuan2, Jianchao Ma3, Xudong Su2, Hongjie Ji2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(2):593-598
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top