Author Yi Huang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Studying the Urban Heat Island Using a Local Climate Zone Scheme

Zhihao Wang, Wu Xing, Yi Huang, Tongan Xie
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2609-2616
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top