Keyword soil properties

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Land Reclamation on Distribution of Soil Properties and Heavy Metal Concentrations, and the Associated Environmental Pollution Assessment

Xiaolu Yan1,2,3, Yuanman Hu1, Yu Chang1, Yuehui Li1, Miao Liu1, Jingqiu Zhong3, Danhua Zhang1,2, Wen Wu1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1809-1823
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Grazing Exclusion on Soil Properties in Maqin Alpine Meadow, Tibetan Plateau, China

Hongqin Li1,2, Fawei Zhang1,2, Shaojuan Mao4, Jingbin Zhu1,3, Yongsheng Yang1,2, Huidan He1,3, Yingnian Li1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(4):1583-1587
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Heavy Metals in Wheat Grown in Sewage Irrigation: A Distribution and Prediction Model

Xiaoman Yu1,6, Zuwei Wang2, Alexandra Lynn3, Jianchao Cai4, Yanchong Huangfu3, Yong Geng1, Jiaxi Tang5, Xiangfeng Zeng1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):413-418
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Understory Flora in Relation to Canopy Structure, Soil Nutrients, and Gap Light Regime: a Case Study in Southern China

Zhi-Yang Ou, Ji-Zhao Cao, Wen-Hui Shen, Yi-Bo Tan, Qin-Fei He, Yu-Hua Peng
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2559-2568
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Livestock Exclusion on Soil Physical and Biochemical Properties of a Desert Rangeland

Yan Qin1,2,3, Decao Niu3, Jian Kang3,4, Yanfei Zhou3, Xianglin Li1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2587-2595
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Deposol Reclamation along a Canal of the Danube-Tisza-Danube Hydro System

Ratko Kadović1, Snežana Belanović1, Ratko Ristić1, Milan Knežević1, Stanimir Kostadinov1, Jelena Beloica1, Boris Radić1, Nada Dragović1, Saša Milijić2, Dragana Miljanović3, Sonja Braunović4
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(4):1185-1194
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Effect of Chemical Soil Properties on Weed Infestation Structure in Willow (Salix L.) Short-Rotation Coppice

Mariola Wróbel1, Andrzej Gregorczyk2, Jacek Wróbel3
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(6):1893-1899
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effect of Forest Plantations on Erodibility of Reclaimed Lignite Mine Soils

Zoran D. Miletić, Tomislav P. Stefanović, Snezana A. Stajić, Vlado M. Čokeša, Zlatan B. Radulović
Pol. J. Environ. Stud. 2011;20(4):987-992
 
LETTERS TO EDITORS
 

Occurrence of Azotobacter Spp. in Some Polish Soils

S. Martyniuk*, M. Martyniuk
Pol. J. Environ. Stud. 2003;12(3):371-374
 
LETTERS TO EDITORS
 

Mobile Forms of Radionuclide 137CS in Sandy Soils in Northeastern Poland

K. Niesiobedzka
Pol. J. Environ. Stud. 2000;9(2):133-136
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top