Author Xin Wang

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Degradation of Carbofuran in Contaminated Soil by Immobilized Laccase

Xin Wang1, Li Liu2, Mengqin Yao1, Huiwen Zhang3, Jia Bao1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(3):1305-1312
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Sediments in Chinese Collapsed Lakes

Yukui Li1, Fei Liu1, Xiujie Zhou1, Xin Wang1, Qingchuan Liu2, Pengfei Zhu1, Lichao Zhang1, Chongyu Sun1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):181-188
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top