Keyword ecological risk

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Ecological Risks and Spatial Distributions of Heavy Metals in Beijing Atmospheric Dust

Dejun Wan1, Guanglin Yang1, Jinsong Yang1, Changlin Zhan2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):881-887
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Sediments in Chinese Collapsed Lakes

Yukui Li1, Fei Liu1, Xiujie Zhou1, Xin Wang1, Qingchuan Liu2, Pengfei Zhu1, Lichao Zhang1, Chongyu Sun1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):181-188
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Origin and Risk Assessment of Potentially Harmful Elements in River Sediments of Urban, Suburban, and Rural Areas

Xuyin Yuan1,2, Tianyuan Li2, Jizhou Li1,2, Hongmeng Ye2, Minxia Ge2
Pol. J. Environ. Stud. 2013;22(2):599-610
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top