Keyword biochar

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Wheat Straw-Derived Biochar Enhanced Nitrification in a Calcareous Clay Soil

Chaoxu Wang1, 2, Shaorong Chen1, 2, Lijun Wu1, Feng Zhang1, 2, Jianguo Cui1, 2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(3):1297-1305
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Short-Term Influences of Peanut-Biochar Addition on Abandoned Orchard Soil Organic N Mineralization in North China

Jingjing Chang, Xianxiang Luo, Mingchan Li, Zhenyu Wang, Hao Zheng
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):67-72
 
SHORT COMMUNICATION
 

Experimental Study of Influence of Biochar on Different Texture Soil Hydraulic Characteristic Parameters and Moisture Holding Properties

Tian Dan1,2, Qu Zhong-Yi1, Gou Mang-Mang1,2, Li Bo1, Lv Yi-Jia1
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(3):1435-1442
 
SHORT COMMUNICATION
 

Nutrients and Heavy Metals in Biochar Produced by Sewage Sludge Pyrolysis: Its Application in Soil Amendment

Taoze Liu1, Bangyu Liu2, Wei Zhang2
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(1):271-275
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top