Keyword heavy metal

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Ecological Risks and Spatial Distributions of Heavy Metals in Beijing Atmospheric Dust

Dejun Wan1, Guanglin Yang1, Jinsong Yang1, Changlin Zhan2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):881-887
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Accumulation and Tolerance of Pb in Some Bioenergy Crops

Şeyda Zorer Çelebi1, Zehra Ekin1, Özlem Selçuk Zorer2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):591-596
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Atmospheric Deposition of Radionuclides and Major and Trace Elements by Moss Biomonitoring Technique

Sema Erenturk, Sevilay Haciyakupoglu
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):609-613
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Phytoremediation of Copper Pollution by Eight Aquatic Plants

Dongfang Lu, Qitang Huang, Chuanyuan Deng, Yushan Zheng
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(1):175-181
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Leaching Behavior of Heavy Metals in Coal Gasification Residuals

Jialin Liu, Haibin He, Yumo Chen, Xueting Sun, Jiaxing Zheng, Shasha Yang, Jianli Jia
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2067-2073
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Examining Total Concentration and Sequential Extraction of Heavy Metals in Agricultural Soil and Wheat

Mohammad Reza Rezaei Kahkha1, Somaye Bagheri2, Roghayeh Noori3, Jamshid Piri4, Safoura Javan5
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2021-2028
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Land Reclamation on Distribution of Soil Properties and Heavy Metal Concentrations, and the Associated Environmental Pollution Assessment

Xiaolu Yan1,2,3, Yuanman Hu1, Yu Chang1, Yuehui Li1, Miao Liu1, Jingqiu Zhong3, Danhua Zhang1,2, Wen Wu1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1809-1823
 
REVIEW PAPER
 

Are Environmental Contaminants Responsible for ‘Globesity’?

Agnieszka Filipiak-Florkiewicz1, Kinga Topolska1, Adam Florkiewicz2, Ewa Cieślik1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(2):467-478
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution and Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Sediments in Chinese Collapsed Lakes

Yukui Li1, Fei Liu1, Xiujie Zhou1, Xin Wang1, Qingchuan Liu2, Pengfei Zhu1, Lichao Zhang1, Chongyu Sun1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(1):181-188
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Cd and Fe Concentrations of the Surface Water of a Stream in Jordan

Mohammed Wedyan1, Ahmed Al Harahsheh1, Riyadh Muhaidat2 Emad Bsoul1, Esam Qnais1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(6):2617-2521
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Chelant-Assisted Accumulation of Cd, Cu, and Zn in Rapeseed (Brassica napus L.) Biomass as a Renewable Energy Feedstock

Alfreda Kasiuliene1, Valdas Paulauskas1, Jurate Kumpiene2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(5):1985-1994
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Heavy Metals in Wheat Grown in Sewage Irrigation: A Distribution and Prediction Model

Xiaoman Yu1,6, Zuwei Wang2, Alexandra Lynn3, Jianchao Cai4, Yanchong Huangfu3, Yong Geng1, Jiaxi Tang5, Xiangfeng Zeng1
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(1):413-418
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Seasonal and Spatial Variations of Heavy Metal Pollution in Water and Sediments of China’s Tiaozi River

Deming Dong, Xiaoxue Liu, Zhiyong Guo*, Xiuyi Hua, Yulong Su, Dapeng Liang
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2371-2379
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Using Leaves of Oriental Plane (Platanus orientalis L.) to Determine the Effects of Heavy Metal Pollution Caused by Vehicles

Halil Barış Özel1, Handan Ucun Özel2, Tuğrul Varol3
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2569-2575
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Concentrations of Heavy Metals in Six Municipal Sludges from Guangzhou and Their Potential Ecological Risk Assessment for Agricultural Land Use

Jingyong Liu1, Zhongxu Zhuo1, Shuiyu Sun1, Xunan Ning1, Suying Zhao2, Wuming Xie1, Yujie Wang1, Li Zheng1, Rong Huang3, Bing Li4
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(1):165-174
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Present and Past Deposition of Heavy Metals in Poland as Determined by Moss Monitoring

Paweł Kapusta, Grażyna Szarek-Łukaszewska, Barbara Godzik
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(6):2047-2053
 
SHORT COMMUNICATION
 

Efficiency of Canola (Brassica Napus L.) as an Accumulator of Heavy Metals in Wastewater Applications

Talip Çakmakci1, Yusuf Ucar2
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(6):2309-2313
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Leaching of Heavy Metals from Rice Fields with Different Irrigation Management

Junzeng Xu1,2, Qi Wei2, Yanmei Yu2, Shizhang Peng1, Shihong Yang1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(6):2279-2286
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Vermicomposting of Vegetable Waste Amended with Different Sources of Agro-Industrial By-Product Using Lumbricus rubellus

Azizi Abu Bakar1,2, Syarifah Nurul Afzan Syed Mohd Gawi1, Noor Zalina Mahmood1,2, Noorlidah Abdullah1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(5):1491-1498
 
SHORT COMMUNICATION
 

Nutrients and Heavy Metals in Biochar Produced by Sewage Sludge Pyrolysis: Its Application in Soil Amendment

Taoze Liu1, Bangyu Liu2, Wei Zhang2
Pol. J. Environ. Stud. 2014;23(1):271-275
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Assessment of Heavy Metal Accumulations (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn) in Vegetables and Soils

Etem Osma1, Memduh Serin2, Zeliha Leblebici3, Ahmet Aksoy4
Pol. J. Environ. Stud. 2013;22(5):1449-1455
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Heavy Metal Concentrations in Soil and Agricultural Products Near an Industrial District

Yan-Biao Guo, Hong Feng, Chong Chen, Chong-Jian Jia, Fan Xiong, Ying Lu
Pol. J. Environ. Stud. 2013;22(5):1357-1362
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Non-Carcinogenic Risks Induced by Heavy Metals in Water from a Chinese River

Ning Liu1, Qin-Yuan Zhu1, Xin Qian1, Li Yang2, Ming-Zhong Dai1, Xiao-Qing Jiang1, Na Li1, Liu Sun1, Zhi-Chao Liu1, Gen-Fa Lu1
Pol. J. Environ. Stud. 2012;21(4):967-972
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Taxus baccata as a Bioindicator of Urban Environmental Pollution

Aleksandra Samecka-Cymerman1, Krzysztof Kolon1, Alexander J. Kempers2
Pol. J. Environ. Stud. 2011;20(4):1021-1027
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Effects of Mercury on the Proliferation of Human Peripheral Lymphocytes in vitro

Katarzyna Piwecka, Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Jacek Karczewski, Jakub Żurawski, Krzysztof Wiktorowicz
Pol. J. Environ. Stud. 2011;20(4):1009-1011
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Effects of Cadmium on Common Carp Erythrocyte Morphology

Małgorzata Witeska, Elżbieta Kondera, Katarzyna Szczygielska
Pol. J. Environ. Stud. 2011;20(3):783-788
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Hematological Changes in Common Carp (Cyprinus carpio L.) after Short-Term Lead (Pb) Exposure

Małgorzata Witeska, Elżbieta Kondera, Monika Szymańska, Małgorzata Ostrysz
Pol. J. Environ. Stud. 2010;19(4):825-831
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Synthesis of Modified Mesoporous Materials and Comparative Studies of Removal of Heavy Metal from Aqueous Solutions

Ping Ge, Fengting Li, Bingru Zhang
Pol. J. Environ. Stud. 2010;19(2):301-308
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Use of Sewage Sludge as an Organic Matter Source in Apple Trees

Mehmet Ali Bozkurt1, Tarık Yarılgaç2, Ayşe Yazıcı
Pol. J. Environ. Stud. 2010;19(2):267-274
 
LETTERS TO EDITORS
 

Removal of Cadmium from Wastewater Using Ion Exchange Resin Amberjet 1200H Columns

Y. Bai, B. Bartkiewicz
Pol. J. Environ. Stud. 2009;18(6):1191-1195
 
LETTERS TO EDITORS
 

Analysis of Heavy Metals of Muscle and Intestine Tissue in Fish – in Banan Section of Chongqing from Three Gorges Reservoir, China

Zheng Zhang 1, 2, Li He1, Jin Li3, Zhen-bin Wu2
Pol. J. Environ. Stud. 2007;16(6):949-958
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Base-Treated Juniper Fiber Media for Removing Heavy Metals in Stormwater Runoff

S.-H. Min1, T. L. Eberhardt2, Min Jang3
Pol. J. Environ. Stud. 2007;16(5):731-738
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Pb, Cu, Zn and Ni Concentrations in Vegetables in Relation to Their Extractable Fractions in Soils in Suburban Areas of Nanjing, China

W. Chao1, L. Xiao-chen12, Z. Li-min2, W. Pei-fang2, G. Zhi-yong2
Pol. J. Environ. Stud. 2007;16(2):199-207
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Distribution of Heavy Metals in Tissues of Freshwater Fish in Lithuania

B. Staniskiene1, P. Matusevicius1, R. Budreckiene1, K.A. Skibniewska2
Pol. J. Environ. Stud. 2006;15(4):585-591
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Hyperaccumulator Plants of the Keban Mining District and Their Possible Impact on the Environment

A. Sagiroglu, A. Sasmaz, O. Sen
Pol. J. Environ. Stud. 2006;15(2):317-325
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Fraxinus excelsior as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution

A. Aksoy, D. Demirezen
Pol. J. Environ. Stud. 2006;15(1):27-33
 
ORIGINAL RESEARCH
 

The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown (Sorghum vulgare L.) in Van-Turkey

H. Akdeniz1, I. Yilmaz2, M. A. Bozkurt3, B. Keskin4
Pol. J. Environ. Stud. 2006;15(1):19-26
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top