Topic Environmentally oriented catalysis
 
ORIGINAL RESEARCH

Scenario Simulation of the Industrial Sector Carbon Dioxide Emission Reduction Effect

Qiaozhi Zhao1, Qingyou Yan2, Herui Cui1, Hairui Zhao1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2841–2850
 
ORIGINAL RESEARCH

Photocatalytic Decolourization of Chlorophyllins E141(ii) on Irradiated TiO2

Wojciech Zmudziński, Karolina Doba, Tomasz Pawłowski
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1913–1919
 
ORIGINAL RESEARCH

The Catalytic Role of Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes in Bioleaching Copper from Waste Printed Circuit Boards

Jianfeng Bai1,2, Weihua Gu1,2, Jue Dai3, Chenglong Zhang1,2, Wenyi Yuan1,2, Mingqiang Deng4, Xinyun Luo4, Jingwei Wang1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(3):951–957
 
ORIGINAL RESEARCH

Ecotourism Suitability and Zoning from the Tourist Perspective: a Nature Reserve Case Study

Wenjie Wu1,2, Xiaolei Zhang1, Zhaoping Yang1, Wenmin Qin3, Fang Wang4, Cuirong Wang1,2
Pol. J. Environ. Stud. 2015;24(6):2683–2697
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485