Keyword carbon emissions

 
ORIGINAL RESEARCH
 

Allocative Efficiency of Carbon Emission Allowances among Sectors in China

Lili Chen1,2, Feng He2, Jianjian Wang2
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(2):557-564
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Carbon Emission and Economic Growth Model of Beijing Based on Symbolic Regression

Lei Wen, Qiao Li, Yue Li, Zeyang Ma
Pol. J. Environ. Stud. 2018;27(1):365-372
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Examining Economic Development and Carbon Emissions in China’s Low-Carbon Pilot Provinces

Chen Li1, Xiaohu Li1, Xigang Zhu2
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(6):2619-2631
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Decomposing the Decoupling of Carbon Emissions and Economic Growth in China’s Power Industry

Jianguo Zhou, Fengtao Guang, Shijuan Du
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(5):2407-2418
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Factors Driving Energy-Related Carbon Emissions in Xinjiang: Applying the Extended STIRPAT Model

Changjian Wang1, Bin Wen2, Fei Wang3, Lixia Jin1, Yuyao Ye1
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1747-1755
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Urbanization Effect on Energy-Related Carbon Emissions in Jiangsu Province from the Perspective of Resident Consumption

Xinlin Zhang1,3-5, Yuan Zhao1-5, Xin Xu1,3-5, Changjian Wang6
Pol. J. Environ. Stud. 2017;26(4):1875-1884
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Belgrade’s Urban Transport CO2 Emissions from an International Perspective

Miomir M. Jovanovic
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(2):635-646
 
ORIGINAL RESEARCH
 

Greenhouse Gas Emissions by the Chinese Coking Industry

Xiaohua Ge1,2, Liping Chang1, Jin Yuan2, Jianchao Ma3, Xudong Su2, Hongjie Ji2
Pol. J. Environ. Stud. 2016;25(2):593-598
 
eISSN:2083-5906
ISSN:1230-1485
Journals System - logo
Scroll to top